Per què les dones participen menys als blocs “polítics”?

Posted on 23 Octubre 2012

5


Les dones constitueixen la meitat de la població, però normalment no es veuen representades en aquesta mesura en altres espais polítics; per exemple en la representació política o el cas que ens ocupa: la participació en blocs polítics. Fins ara només hem pogut obtenir dades a partir de les inscripcions a diferents premis blocs. Així s’observa que als Blog Awards del 2010 es van presentar un 85% d’homes i un 15% de dones. A Espanya també es dóna aquest fet, només un bloc del set premiats al Premis blocs Ariel va ser dona.  Com es pot explicar que les dones participin menys en blocs polítics?

En un primer moment es podria pensar que la baixa participació de les dones en blocs polítics online respondria a les mateixes causes que la participació política de les dones offline. Però d’una forma teòrica els dos casos s’haurien d’explicar per diferents factors. És a dir, la baixa participació offline s’ha explicat tradicionalment per dos components: D’una banda, els factors de l’oferta, que són aquells factors que estan relacionats amb les característiques individuals dels participants, com per exemple la disponibilitat de recursos/temps o les motivacions dels mateixos. D’una altra banda, els factors de demanda que són els elements polítics que condicionen l’entrada de les dones a un espai polític determinat com pot ser els partits polítics.  No obstant, el biaix de participació online resulta especialment interessant, ja que s’esperaria que hi hagués diferents explicacions entre el cas online i el offline. En una primera instància l’expectativa seria que en societats avançades els factors d’oferta es veurien atenuats, ja que socio-demogràficament els homes i les dones arribarien a tenir el mateix nivell d’educació, els mateixos recursos o la mateixa disponibilitat. A més a més, hem de tenir en compte que a internet  hi  ha una bretxa generacional, on s’impliquen més les cohorts més joves, i com hem dit anteriorment, aquests joves sociodemogràficament són més iguals entre gèneres que les cohorts prèvies.  A més a més, en el sector online els factors de demanda desapareixerien com factors explicadors. És a dir, la creació d’un bloc té suposadament la mateixa barrera d’entrada per tan per homes o per dones, ja que és una acció individual ( de fet, hi ha més participació femenina a Facebook). D’aquesta manera, resulta més paradoxal que les dones participin menys en la creació de blocs amb continguts polítics.

Però quins són els components que podrien estar explicant aquesta situació? Davant la impossibilitat de dissenyar un model estadístic curós, apuntem algunes de les hipotètiques causes:

1. Actitud de les dones: El primer component que podem destacar que expliqui aquesta situació és la socialització. La societat transmet creences i expectatives diferenciades per cada gènere. Això afecta sobretot al paper de la dona en  l’àmbit públic, ja que produeix diferències importants en el nivell de confiança i autopromoció de les mateixes (Fox i Lawless 2005) . En general la psicologia política ha constatat que els homes són més proclius a sentir-se més confiats en les seves capacitats, més segurs en les seves idees, menys adversos al risc i més auto-promocionadors  que les dones (Kling et al. 1999 ; Roberts 1991; Fallon i Willamson 2011). Totes aquestes actituds descrites anteriorment són molt importants a l’hora de plantejar-se crear un bloc o escriure diferents posts. La creació d’un bloc comporta dues activitats bàsiques: estar segurs d’un coneixements (i defensar-los davant d’algunes crítiques) i sobretot és una activitat, no només de promoció, sinó d’autopromoció i exposició pública.

2. Conciliació laboral i familiar: Una altra possible causa és la desigual divisió de les tasques de la llar i de la cura dels infants entre homes i dones. Tot i que aquestes últimes s’han incorporat al mercat laboral, això ha tingut un efecte marginal en la divisió equitativa de les tasques domèstiques. S’observa que gairebé un 75% de les dones realitzen les tasques domèstiques i la cura d’infants a Espanya (González, 2010). Aquesta distribució desigual té un efecte en el temps  disponible de la dona per realitzar altres accions fora de les activitats remunerades, que en general són més reduïdes que el cas dels homes. Per tant, el temps disponible per poder crear un bloc, i seguir els comentaris, és menor en el cas de les dones. A més a més, cal tenir present que aquest temps de lleure pot produir altres capacitats socials, com l’accés a informació o generar capital social; en canvi, destinar el temps a l’esfera privada normalment dóna lloc a actituds més passives respecte als afers públics.

3. Old boy network? Amb la creixent aparició de blocs, també trobem una quantitat considerable a la blogosfera de blocs col·legiats; on la majoria d’integrants són homes. Això pot explicar-se pel clàssic factor de l’Old Boy Network (xarxa dels vells amics). Tradicionalment aquesta nomenclatura s’ha utilitzat per explicar el biaix en el reclutament de càrrecs polítics, a partir de les xarxes de confiança que creen els homes, i que s’han produït a través dels anys o d’activitats lúdiques (com anar a prendre una copa en acabar la reunió i seguir discutint i prenent decisions). És a dir, els amic confien en els amics a l’hora de assignar-los responsabilitats. No obstant, també podem utilitzar aquest concepte per explicar la menor presència de dones als blocs. Encara persisteixen les divisions per gènere en els grups d’amics, i això pot haver produït que encara hi hagi una mica més de dificultat per entrar en aquest tipus de blocs.

4. Menys interès per la política? Com s’ha comentat anteriorment no s’ha pogut obtenir les dades per gènere pels participants de blocs d’altres disciplines (stic.cat encara no ens ha proporcionat aquest material), només hem pogut obtenir evidència de desigualtat en els blocs polítics. Tanmateix, si assumim que aquest biaix de gènere només es dóna al blocs polítics, aleshores estaríem parlant d’una segregació horitzontal, per temàtiques, com passa a la vida offline. L’explicació podria venir donada pel menor interès que mostren les dones per la política. No obstant, aquesta explicació pot resultar endògena ja que s’ha demostrat que l’interès per la política ve determinat tant per la socialització ( Sara de la Rica 2012 ) com pel temps disponible (Verge i Tormos 2012).

En definitiva, tot i la falta de dades, podem aventurar les possibles causes de la baixa participació femenina en els blocs polítics. A diferència del que podríem pensar en un inici, els factors d’oferta encara tenen una influència clau en l’explicació d’aquest biaix de gènere. Veiem que les institucions com la societat tenen una assignatura pendent en poder oferir una igualtat d’oportunitats real.

Anuncis
Etiquetat:
Posted in: Comentar-la